Tuesday, October 23, 2007

APAKAH ITU DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN .........?

DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN menghuraikan perubahan pada cir-ciri dan struktur kependudukan dengan proses pembangunan yang berlaku dalam sejarah masyarakat. perubahan ini memberi kesan kepada pembangunan ekonomi,sosial dan fizikal penduduk terhadap peranan kerajaan, masyarakat dan institusi kekeluargaan dalam sesebuah negara.

Mengikut Kamus Dewan, Edisi Ketiga. 2002. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. (m/s 287). Demografi bermaksud kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk (dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran, kematian dsb) dalam tempoh waktu tertentu.

Manakala maksud bagi pembangunan pula adalah: perihal membangun, proses membangun (mencapai kemajuan, perkembangan dsb). Usaha atau kegiatan membangunkan (memajukan dan mengembangkan). Kamus Dewan, Edisi Ketiga. 2002.

Secara amnya, Demografi dan Pembangunan akan menghuraikan pertalian antara perubahan pada ciri-ciri dan struktur kependudukan dengan proses pembangunan yang berlaku dalam sejarah masyarakat. Ini akan memberi kesan kepada pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal penduduk yang menyebabkan berlakunya perubahan-perubahan terhadap peranan kerajaan, masyarakat dan institusi kekeluargaan selari dengan arus pembangunan.

Demografi dan Pembangunan juga akan meneliti pembangunan penduduk di negara maju dan membandingkannya dengan pencapaian pembangunan yang diterima oleh penduduk di negara sedang membangun. Merujuk kepada peredaran masa dan ruang, perbincangan juga tertumpu kepada memahami bagaimana startegi yang diambil oleh negara sedang membangun untuk merancang dan melaksanakan perancangan penduduk dalam mencapai pembangunan mapan.

No comments: